วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

127กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.) ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการชุดใหม่ โดยมีนายประยุทธ นาวายนต์ เป็นประธานฯ  เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...(อกนิษฐ์...ภาพ/อัญชลี...รายงาน)

 128