วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

127กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.) ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการชุดใหม่ โดยมีนายประยุทธ นาวายนต์ เป็นประธานฯ  เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...(อกนิษฐ์...ภาพ/อัญชลี...รายงาน)

 128