วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

129 

 นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้จัดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกคนในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในใหม่เพื่อให้การทำงานดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)

 130