วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมศูนย์เสนารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

75388405 663933284432523 6828065245412458496 o

 

 

73425100 663933977765787 7232987636728594432 o