วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ในการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ 14/2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

 

 

_ปชส_62-11-06.jpg