วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 

 

_ปชส_62-11-07_09.00.jpg