วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.  ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562  เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว
ปีการศึกษา 2562  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี  และหารือข้อราชการ
ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา 
รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 88 แห่ง  นายชุมศักดิ์ ชุมนุม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  และคณะ เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 

 

_ปชส_62-11-07_13.30.jpg