วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ"โรงเรียนปลอดภัย"และมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น"โครงการโรงเรียนห่วงใย" ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ.หอประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดราชบุรี

8112019 ๑๙๑๑๐๘ 0003

 

8112019 ๑๙๑๑๐๘ 0011