วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงศ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง และการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=552973965268894

let26-11-62