วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนความต้องการงบประมาณ ประจำปปี 2564 ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=553077538591870

let26-11-62-2