วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

นายวัลลภ  ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 จังหวัดพะเยา
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ฉบบท 29-11-62