วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ไปร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวเกวลิน อินทรเรือง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ณ วัดโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว..วนิดา กลุ่มพัฒนาการศึกษา   นำเผยแพร่..ธนิษฐา

S  16752642S  16752647S  16752648S  16752655