วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและนางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการด้านพัฒนาสังคม) ณ.ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น4 เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

 

04

 

28112019  1 ๑๙๑๑๒๘ 0020