วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 (อาคารแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 14/2562 ประธานที่ประชุมโดย นายกอบชัย​ บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งก่อนจำนวน​ 1​ เรื่อง
บันทึกภาพ:ธนพร
นำเผยแพร่:ธนิษฐา

timeline 20191129 101305timeline 20191129 101307

timeline 20191129 101328timeline 20191129 101336

timeline 20191129 101342timeline 20191129 101350