วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563 - 2565) อำเภอคำม่วง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=555322138367410

 

let29-11-62-2