วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2562​ เวลา 09.30 น. นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 - 2565 ร่วมกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องตาม 5 มาตรการหลักคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

10