วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

JEE 1860 optimized 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นำโดย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตาม และประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลฯ ทั้งนี้ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้การต้อนรับ และรายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน จากนั้นได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนางานการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 

การประเมนผลการปฏบตราชการ optimized