วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์
จำนวน 89 รูป และร่วมพิธีถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ของจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว..กลุ่มนิเทศฯ นำเผยแพร่..ธนิษฐา
489714489715
489717489720
489721489722