วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มอบนโยบายให้กับสถานศึกษา
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้ง
ให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า
ซึ่งทำให้ได้เห็นข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง  ดูการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม  อาหารกลางวัน

และปัญหาต่างๆเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป  เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการศึกษา
 และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ได้แก่ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)สังกัด กศน.
   รร.ฟ้าใสวิทยา สังกัดการศึกษาพิเศษ 
รร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ (รร.ขนาดเล็กขยายโอกาสทางการศึกษา)อ.พุทธมณฑล
   และ รร.บ้านนราภิรมย์(รร.ขนาดเล็ก) อ.บางเลน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

81557

 

 

81560

 

176753

 

 

176744

 

81546

 

81545

 

81529

 

81528

 

81531

 

81530

 

81568

 

81571

 

81566

 

81527

 

81533