วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

280419

106212

280414