วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

IMG 5231 640x426นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา โดยนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อ ให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งวันเด็กปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต รวมถึงการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนให้เป็นผู้หนักแน่นในศีล โดยเฉพาะศีล 5 เป็นเบื้องต้น ตามคติธรรมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาจึงได้กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดพังงา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยกิจกรรมบนเวทีกลาง  กิจกรรมกลางแจ้ง/สาธิต และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานและการเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของหน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เอกชน ชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้เยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา และศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ การจัดงานฉลอง  วันเด็กครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด รวมทั้งเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน


IMG 5014 320x213DSC 0034 320x212DSC 0202 320x212DSC 0245 320x212IMG 4904 320x213IMG 4916 320x213IMG 4929 320x213IMG 4943 320x213IMG 4956 320x213IMG 4958 320x213IMG 4973 320x213IMG 4998 320x213IMG 5000 320x213IMG 5384 320x213IMG 5379 320x213IMG 5334 320x213IMG 5300 320x213IMG 5231 320x213