วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=591648844734739

let13-1-63-1