วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2563 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดงานวันครูจังหวัดตราด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อร่วมกันสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน เก็บรายละเอียดงานทุกขั้นตอน เพื่อลดจุดบกพร่องให้ได้มากที่สุด ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มาร่วมงานวันครู ประจำปี 2563 จะได้รับความประทับใจ และงานมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดในวันสำคัญของครูตราดทุกคน

27_63.jpg