วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
   ในการนี้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ด้านบริหารงานบุคคล ร่วมมอบเงินจำนวนเงิน 5,000 บาทถ้วน เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ในฐานะผู้ดำเนินงานหลักในการจัดงาน โดยมี นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ

28_63.jpg