วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 08.30 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับคณะทำงาน สมศ. และร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ ระหว่าง วันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ. โรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

83110