วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด เป็นประธานการประชุม ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

83355