วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้นิเทศ และชี้แจง ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยนายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์และโรงเรียนวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

82335332 722164918609359 7419223388687695872 o