วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้นิเทศ และชี้แจง ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยนายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์และโรงเรียนวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

82335332 722164918609359 7419223388687695872 o