วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ฉบบท 14-1-63