วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา ร่วมประชุมขับเคลื่่อนนโยบาย 

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องคอเฟอเรนซ์ ชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 14 มกราคม 2563

การขับเคลื่อนนโยบายขของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่การปฏิบัติ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่ถูกต้องป็นปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบูรณาการศึกษา การสร้างนวัตกรรมการศึกษา การมีส่วนร่วมและรับรู้การทำงานเป็นทีมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างการขับเคลื่อนนโยบายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ได้เน้นย้ำการทำงานโดยใช้หลัก One team, Alertness และ You can do (do well) เป็นทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อให้การปฏิบัติงาน

IMG 5832 640x426

IMG 5558 320x213IMG 5568 320x213IMG 5571 320x213IMG 5592 320x213IMG 5599 320x213IMG 5621 320x213IMG 5781 320x213IMG 5680 320x213IMG 5662 320x213IMG 5609 320x213IMG 5590 320x213IMG 5823 320x213