วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน พิธีถวายสักการะพระพฤหัสบดีและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพิธีถวายสักการะพระพฤหัสบดี วางพวงมาลัยบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี