วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการควบรวมการจัดการเรียนการเรียนสอนได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา ณ โรงเรียนหนองหัวช้าง และโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=593354657897491

let15-1-63-1