วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ O-NET ระดับศูนย์สอบ เพื่อพร้อมความพร้อมในการสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักรียนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก ผอ.สำนักการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธาน รร.เอกชน และคณะศึกษานิเทศก็ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

20200121 093525

 

20200121 100509

 

20200121 093323

 

20200121 093241

 

20200121 093535