วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
-
-