วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดเพื่อดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ

34_63.jpg