วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดเพื่อดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ

34_63.jpg