วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

22ม

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 50:50 และ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาเขต 21โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (โรงเรียนขยายโอกาส) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงาน