วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ฉบบท 24-1-63