วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ฉบบท 24-1-63