วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมาย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) ในพื้นที่เขตตรวจราชการท่ 16

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา

ฉบบท 25-1-63