วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2563   11-02-63 ประชม CIO ครงท 1-633