วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ประธานการประชุม) ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์  รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  และหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

1122020 ๒๐๐๒๑๑ 0032

 

 

1122020 ๒๐๐๒๑๑ 0044