วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผู้ดำเนินการเสวนา นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมเสวนา นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กคศ. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ สช.

84570083 744047853087732 5665151838693883904 o