วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยม การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดราชบุรี84570083 744047853087732 5665151838693883904 o