วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยม การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

85099215 744064683086049 646101903251341312 o