วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ เครือข่าย พสน.จังหวัดหนองคาย

ร่วมประชุมวางแผนและออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก

(Valentine’s Day) ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ภายในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาในวันดังกล่าวด้วย