วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

S  10690593

นายลือชัย  ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย ให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านจะอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จัดสอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง (คำ ประโยค ข้อความ) ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง (คำ ประโยค ข้อความ) โดยใช้ข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา มีจำนวน 12 สนามสอบของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบ ทั้งสิ้น 1,090 คน149752

 

IMG 3633

 

IMG 3701