วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยนางตรีรณา เตโชทัยวณิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช โรงเรียนปัญญาประเสริฐ และโรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยาอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี