วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยนางตรีรณา เตโชทัยวณิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช โรงเรียนปัญญาประเสริฐ และโรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยาอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี