วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมกอง อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พล.ต.วิชัย มารศรี ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 เป็น ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=633244583908498

let19-3-63-1