วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

20200319 120724

ศธจ.พิษณุโลก ออกตรวจโรงเรียนกวดวิชาที่ไม่ได้ขออนุญาตถูกต้อง เปิดสอนช่วงการรณรงค์ป้องกันโควิด-19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับร้องเรียนมีโรงเรียนกวดวิชาเถื่อน หรือไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยังเปิดสอนพิเศษเด็กนักเรียน ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้ปิดทั่วประเทศ เมื่อวานนี้

20200319 113209

          วันนี้ (19 มีนาคม 2563)  เมื่อเวลา 11.30 น. นายลือชัย   ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายมานะ  จันทิมาธร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางลัดดาวัลย์  โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เข้าตรวจโรงเรียนกวดวิชาที่ไม่ได้ขอรับอนุญาตให้ถูกต้อง ภายหลังมีผู้ปกครองบางรายแจ้ง หวั่นเกิดการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด 19 

20200319 113209

โดยได้เข้าตรวจจำนวน 3 แห่ง พบว่า ทั้ง 3 แห่งยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และยังคงมีเด็กนักเรียนมาเรียนพิเศษ จึงได้แจ้งให้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ขอให้ปิดเรียนในวันนี้ทันทีพร้อมให้ผู้แจ้งปกครองมารับกลับบ้านภายในวันนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ข้อ 2.2 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันกวดวิชา ทุกแห่ง ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 35 (1) มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลงนามโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

……………………………………………………………..

วรางคณา  อนันตะ ภาพ/ข่าว

ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก