วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(20 มี.ค. 63) นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Team for education) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2563 ให้เป็นที่รับทราบร่วมกัน พร้อมด้วยการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าเครือข่ายโครงการ TFE ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการฯ และหารือถึงการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดตราดนำเสนอผลงานในโครงการ TFE ในระดับภาคอีกด้วย ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบคณะกรรมการโครงการ TFE (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานการศึกษาจังหวัดตราด) ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

72_63.jpg