วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทาง ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่

กรณีการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา

โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

http://phayaopeo.com/news.php?n=113

 

 

ฉบบท 9-3-2563