วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี ชั้น 3 จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกปฐมวัย 9 อัตรา และ นาฏศิลป์ 1 อัตรา