วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายประสิทธิ์ ศรีโมรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี ชั้น 3 โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ